Sử dụng dấu chấm, dấu cộng 

trong địa chỉ email


Hướng dẫn sử dụng email Mạng Xây Dựng !

Thủ thuật nâng cao với dấu chấm, dấu cộng.

Gmail cung cấp 2 cách khác nhau để thay đổi địa chỉ email của bạn, bạn sẽ vẫn nhận được thư được gửi tới tài khoản gốc.

Cách 1: 

Bạn có thể thêm phần mở rộng vào địa chỉ email hiện có của bạn bằng dấu '+' để nhận thư được gửi tới hòm thư của bạn. Ví dụ, thư được gửi tới ten.ban+ghichu@mangxd.com sẽ được chuyển tới ten.ban@mangxd.com. 

Tuy nhiên một số chương trình không cho phép sử dụng dấy cộng trong địa chỉ thư. Hãy sử dụng cách 2.

Cách 2: 

Một cách khác để thay đổi địa chỉ email của bạn là thêm một hoặc nhiều dấu chấm vào địa chỉ. Gmail không coi dấu chấm là các ký tự trong các tên người dùng, do đó các thư được gửi tới tenban@mangxd.com và ten.ban@mangxd.com và t.e.n.b.a.n@mangxd.com đều được gửi tới tài khoản của bạn. 


Chặn thư rác!

Sử dụng phương pháp này bạn có thể chặn các thư rác được gửi tới hòm thư của mình bằng cách chặn một trong các địa chỉ thay thế. 

 

Cụ thể: Giả sử bạn sử dụng email để đăng ký tại diễn đàn A, thay vì sử dụng địa chỉ ten.ban@mangxd.com (địa chỉ thư gốc) thì bạn sử dụng ten.ban+diendana@mangxd.com (địa chỉ này gọi là địa chỉ thay thế). 

 

Nếu một ngày đẹp trời diễn đàn A bán địa chỉ email của bạn cho các công ty quảng cáo thì bạn có nguy cơ nhận được một núi thư Rác (Spam mail) trong hòm thư của bạn. 

 

Nếu bạn sử dụng địa chỉ thư gốc thì coi như bạn toi đời như tôi (mỗi ngày nhận được khoảng 100 thư rác). Nhưng nếu bạn sử dụng địa chỉ thay thế thì sẽ dễ dàng loại bỏ các thư rác bằng cách tạo một Bộ lọc để chuyển tất cả các thư được gửi tới ten.ban+diendana@mangxd.com vào thùng rác cho rảnh nợ.

Như thế lại còn biết được diễn đàn A kia là bọn xấu tính (cũng có thể họ không cố ý, nhiều khi diễn đàn cũng có thể bị hacker lấy mất CSDL).
 

 [Quay lại]